chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

IOM roept op om pushbacks en geweld tegen migranten aan de EU buitengrenzen te stoppen

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) roept de Europese Unie en haar lidstaten op dringend actie te ondernemen om een einde te maken aan pushbacks, collectieve uitzettingen en het gebruik van geweld tegen migranten en vluchtelingen, waaronder kinderen, aan de buiten- en zeegrenzen van de EU.


IOM ontvangt nog steeds gedocumenteerde verslagen van schendingen van de mensenrechten en van het internationaal recht en haar verdragen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Onze directe interacties met migranten - ook tijdens de hulpverlening - en verschillende getuigenissen en foto's die worden gedeeld door NGO's en de media bevestigen het niveau van brutaliteit waaraan zij werden blootgesteld voordat ze over de maritieme en landgrenzen werden geduwd.


"Het gebruik van buitensporig geweld en geweld tegen burgers is niet te rechtvaardigen", zegt IOM-stafchef Eugenio Ambrosi.
"De soevereiniteit van de staten – met inbegrip van hun bevoegdheid om de integriteit van hun grenzen te handhaven – moet worden afgestemd op hun verplichtingen om onder het internationaal recht de mensenrechten en fundamentele vrijheden van iedereen te eerbiedigen."


Pushbacks en collectieve uitzettingen zijn volgens het internationale en het EU-recht verboden en en IOM veroordeelt het misbruik van migranten en vluchtelingen ten zeerste.De organisatie verwelkomt recente onderzoeken die door verschillende staten en EU-organen zijn ingesteld naar beschuldigingen van pushbacks, schendingen van het beginsel van non-refoulement en geweld aan de grenzen, en benadrukt dat de staten actie moeten ondernemen om een einde te maken aan deze misstanden.


De alarmerende situatie aan sommige buitengrenzen van de EU onderstreept de noodzaak om het migratie- en asielbeleid te verbeteren en humane en een geïntegreerde, op rechten gebaseerde uitvoering.


IOM verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie – dat is opgenomen in het nieuwe migratiepact, waarover momenteel nog wordt onderhandeld – dat de EU-lidstaten een onafhankelijk mechanisme instellen voor grensbewakin, in nauwe samenwerking met het FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), als een effectieve manier om de verantwoordingsplicht en naleving van internationale en EU-wetgeving te waarborgen.


IOM blijft haar steun verlenen aan de EU en haar lidstaten op het gebied van migratiemanagement, met inbegrip van capaciteitsopbouw voor op rechten gebaseerd, geïntegreerd grensbeheer dat de mensenrechten van alle migranten respecteert